Regulamin serwisu internetowego Sklep PTWP

 

1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki nabywania i korzystania z produktów i usług za pośrednictwem serwisu internetowego pod nazwą Sklep PTWP w domenie https://sklep.ptwp.pl/pl/ oraz https://konferencje.ptwp.pl.

1.2. Sklep PTWP prowadzony jest przez PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, telefon: +48 32 209 13 03, fax: +48 32 256 76 16, figurującą w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000315695, NIP 6342687888 (PTWP).

1.3. W Sklepie PTWP można nabyć następujące produkty i usługi:

a. rezerwacja miejsca/pakietu uczestnictwa (np. Standard, Premium, VIP) i uczestnictwo w konferencjach spółek z grupy PTWP (Konferencje)

b. dostęp do zamkniętych zasobów serwisów PTWP (Strefa Premium)

c. dostęp do rankingów i raportów wydawanych przez PTWP (Rankingi/Raporty)

d. prenumerata czasopism spółek z grupy PTWP (Prenumeraty)e. okresowe zestawienia wiadomości lub powiadomienia (Newslettery/Alerty)

e. okresowe zestawienia wiadomości lub powiadomienia (Newslettery/Alerty)

f. licencje na korzystanie z tekstów wydawnictw spółek z grupy PTWP (Licencje).

1.4. Produkty i usługi oferowane w Sklepie PTWP przeznaczone są co do zasady dla profesjonalistów i innych osób zainteresowanych nimi w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku nabycia ich przez konsumentów postanowienia regulaminu stosuje się z zastrzeżeniem odmiennych regulacji dotyczących umów z konsumentami.

1.5. W przypadku oferowania w sklepie PTWP produktów lub usług innych spółek z grupy PTWP, PTWP zapewnia ich dostawę lub realizację przez te spółki.

1.6. Warunki nabywania produktów i usług za pośrednictwem Sklepu PTWP stosują się do transakcji w zakresie nieuregulowanym w warunkach szczególnych dotyczących danych produktów lub usług, w szczególności warunków uczestnictwa w konferencjach określonych w odrębnym Regulaminie Eventu.

2. Definicje

2.1. Pojęcia stosowane w regulaminie mają następujące znaczenie:

a) Konto – panel Użytkownika utworzony w ramach serwisów PTWP z indywidualnym dostępem Użytkownika wspierający rejestrację, identyfikację i komunikację Użytkownika jako nabywcy danych Produktów.

b) Produkty – produkty i usługi nabywane za pośrednictwem Sklepu PTWP.

c) Sklep PTWP – serwis internetowy w domenie https://sklep.ptwp.pl/pl/ stanowiący platformę do komunikacji, zawierania i wykonywania za pośrednictwem sieci Internet (on line) umów w zakresie nabywania Produktów.

d) Spółki z grupy PTWP – Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

e) Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, będąca nabywcą Produktów w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową (chyba że w ramach swojego Konta zastrzeże inaczej).

 

3. Ogólne warunki nabywania i korzystania z Produktów

3.1. Użytkownik może nabywać i korzystać z Produktów dostępnych w Sklepie PTWP po uprzednim:

a) założeniu Konta i rejestracji;

b) zapoznaniu się i akceptacji warunków regulaminu i innych warunków szczególnych dotyczących danego rodzaju Produktu (np. warunki Konferencji w Regulaminie Eventu).

3.2. O treści regulaminu i innych warunków Użytkownik jest wielokrotnie informowany w ramach zakładania Konta, rejestracji oraz w ramach procedury zamawiania danych Produktów. Akceptację warunków Użytkownik wyraża poprzez zaznaczenia odpowiednego pola podczas zakładania Konta lub zamawiania Produktu lub poprzez kliknięcie odpowiednich pól umożliwiających kontynuowanie procesu zamówienia Produktu po tym jak Użytkownik miał możliwość zapoznać się z tymi warunkami.   

3.3. W przypadku braku akceptacji regulaminu lub warunków szczególnych, Użytkownik nie może nabywać i korzystać z Produktów, nawet jeśli technicznie będzie możliwe ich uzyskanie. Nabycie i korzystanie z Produktów traktowane będzie jako potwierdzenie znajomości i akceptacji regulaminu i warunków szczególnych dotyczących nabytych lub wykorzystywanych Produktów.

3.4. Do założenia Konta Użytkownika i rejestracji konieczne jest posiadanie aktywnego konta pocztowego i adresu poczty elektronicznej. Założenie Konta możliwe jest za pośrednictwem Sklepu PTWP (przed nabyciem Produktów) lub w ramach innych serwisów spółek grupy PTWP. Konto założone bez pośrednictwa Sklepu PTWP stanowić będzie Konta Użytkownika także w ramach Sklepu PTWP.

3.5. Rejestracja i założenie Konta polega na wypełnieniu wyświetlonych na ekranie pól formularza z danymi, w tym adresem e-mail, który będzie loginem Użytkownika, a także hasłem. Pola, które muszą być wypełnione przez wszystkich Użytkowników jako warunkujących możliwość założenia Konta lub nabycia danego Produktu, są oznaczone gwiazdką. Decyzję o wypełnieniu pól nieoznaczonych gwiazdką podejmuje Użytkownik.

3.6. Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło przypisane do swojego Konta. Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy tego hasła. PTWP nie odpowiada za udostępnianie przez Użytkowników danych powiązanych z indywidualnym kontem osobom trzecim.

3.7. Zatwierdzenie wypełnionego formularza z danymi Użytkownika jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że podane dane są prawdziwe. PTWP zastrzega sobie możliwość weryfikacji adresu poczty elektronicznej i innych danych przekazanych w formularzu, w tym poprzez wymóg dodatkowej autoryzacji.

3.8. Po zatwierdzeniu wypełnionego formularza PTWP przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail stosowną informację wraz z linkiem służącym potwierdzeniu woli założenia Konta. Kliknięcie w link jest wymagane dla pełnej aktywacji Konta. Z chwilą kliknięcia w link zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika drogą elektroniczną. Do czasu kliknięcia w link Konto pozostaje nieaktywne i nie ma możliwości zamówienia z jego wykorzystaniem Produktów ze Sklepu PTWP. 

3.9. Użytkownik może w każdym czasie żądać usunięcia Konta. Jeżeli jednak Użytkownik korzysta z Produktów, do korzystania z których, zgodnie z regulaminem, konieczne jest posiadanie Konta, to usunięcie Konta uniemożliwi Użytkownikowi dalsze korzystanie z danych Produktów. PTWP zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta w przypadku, gdy Użytkownik narusza warunki regulaminu lub nie korzysta z Konta lub Produktów nabytych za jego pośrednictwem przez 5 lat.

 

4. Zamówienie i nabycie Produktu

4.1. Zamawianie Produktów przebiega w kilku następujących po sobie kolejno etapach: wybór przez Użytkownika Produktu i jeśli dotyczy: wybór oferty cenowej, wybór oferty czasowej, rejestracja Konta Użytkownika lub logowanie do Konta, wybór metody płatności, dokonanie płatności za pośrednictwem wybranego operatora płatności elektronicznych. Przechodząc do kolejnych etapów Użytkownik akceptuje również warunki regulaminu.

4.2. Użytkownik składając zamówienie, wybiera Produkt klikając przycisk „Zamów”/”Dodaj do koszyka” z odpowiednia ikoną. Po skompletowaniu zamówienia, Użytkownik, widząc podsumowanie zamówienia, wybrane Produkty oraz ich łączną cenę, którą będzie zobowiązany zapłacić za Produkty, wybiera przycisk umożliwiający kontynuowanie zamówienia (np. „Zamawiam”/”Dalej”).

4.3. Złożenie zamówienia przez Użytkownika jw. stanowi złożenie PTWP oferty nabycia danego Produktu. Po złożeniu zamówienia jw., PTWP przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika informację o założeniu zamówienia z prośba o potwierdzenie jego złożenia i wybór formy płatności. Następnie, na adres Użytkownika przesyłana jest informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji, która stanowi oświadczenie PTWP o przyjęciu oferty i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta umowa na warunkach wynikających z zamówienia, niniejszego regulaminu i warunkach szczególnych dotyczących danego Produktu.

4.4. Dostęp do zamówionych i opłaconych Produktów jest możliwy po zalogowaniu do Konta zarówno poprzez Sklep PTWP, jak również z innych serwisów PTWP.

4.5. Płatności za zamówione Produkty mogą być wykonane za pomocą kanałów wskazanych przez Sklep PTWP, w szczególności za pomocą karty płatniczej i przelewów online. Pośrednikiem w realizacji płatności za pomocą karty płatniczej i przelewów online jest serwis Przelewy24.pl, obsługiwany przez PayPro S.A., opisany na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl/. Użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z wybranego kanału płatności.

4.6. W przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem online Użytkownik może otrzymać niewymagającą podpisu fakturę VAT w postaci pliku PDF przesyłanego na podany adres e-mail. W celu otrzymania faktury papierowej należy się skontaktować z działem księgowości PTWP.

 

5. Strefa Premium

5.1. Strefa Premium to usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu dostępu do standardowo zamkniętych zasobów serwisów internetowych PTWP i innych spółek z grupy PTWP. 

5.2. Wyboru serwisu, treści, czasu trwania dostępu, a w przypadku oferty pakietowej także liczby dostępów, dokonuje Użytkownik za pośrednictwem dedykowanych podstron w Sklepie PTWP. Szczegółowe warunki oraz możliwe opcje/warianty Stref Premium zostały przedstawione na dedykowanych podstronach Sklepu PTWP.

5.3. Umowa na Strefę Premium zostaje zwarta na czas oznaczony, zgodnie z wyborem Użytkownika.

5.4. Do korzystania ze Strefy Premium konieczne jest posiadanie Konta w serwisach PTWP. Aby uzyskać dostęp do Strefy Premium, Użytkownik loguje się do swojego Konta bezpośrednio w serwisie internetowym, którego dotyczy wybrany przez Użytkownika wariant Strefy Premium.

5.5. W przypadku wyboru oferty pakietowej Strefy Premium Użytkownik ma możliwość jednorazowego wskazania adresów e-mail, którym ma zostać udzielony dostęp. W okresie obowiązywania oferty, Użytkownik nie może zmienić ww. adresów. Na wskazane przez Użytkownika adresy e-mail PTWP wysyła powiadomienie z hasłem tymczasowym do pierwszego zalogowania do Strefy Premium.

5.6. Jeżeli warunki danego wariantu Strefy Premium nie stanowią inaczej, korzystanie z tego Produktu będzie również uwarunkowane wniesieniem z góry określonej opłaty/wynagrodzenia. Opłata/wynagrodzenie jest należne za cały zamówiony okres niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie Użytkownik będzie z dostępu do Strefy Premium korzystał.

5.7. Niektóre warianty Strefy Premium polegają na okresowej subskrypcji, która odnawia się automatycznie poprzez pobranie opłaty/wynagrodzenia z góry za kolejny okres rozliczeniowy z karty płatniczej, której dane Użytkownik podał pośrednikowi płatności podczas składania zamówienia. Zamawiając subskrypcję, zgodnie z warunkami opisanymi na dedykowanych podstronach w Sklepie PTWP, Użytkownik wyraża zgodę na cykliczne pobieranie opłaty/wynagrodzenia z jego karty płatniczej przez pośrednika płatności.

5.8. Okres rozliczeniowy subskrypcji wynika z zamówienia i jest liczony od dnia zaksięgowania po stronie PTWP płatności za zamówienie subskrypcji.

5.9. Z subskrypcji odnawianej automatycznie Użytkownik może zrezygnować w każdej chwili z poziomu Konta poprzez przejście do zakładki „Aktywne produkty”, następnie do zakładki „Produkty cyfrowe” i kliknięcie przycisku anulacji przy wybranym wariancie Strefy Premium. Rezygnacja z subskrypcji będzie miała skutek na koniec okresu rozliczeniowego, tj. dostęp Użytkownika do Strefy Premium wygaśnie z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego, z podanej karty płatniczej zaś nie zostanie pobrana kolejna opłata/wynagrodzenie.

5.10. Spółki z grupy PTWP mogą zmienić wysokość opłaty/wynagrodzenia za subskrypcję Strefy Premium z zachowaniem co najmniej miesięcznego okresu wypowiedzenia. Powiadomienie o zmianie wysokości opłaty/wynagrodzenia za subskrypcję spółka z grupy PTWP prześle na adres e-mail Użytkownika. Wraz z upływem okresu wypowiedzenia, dostęp Użytkownika do Strefy Premium wygaśnie, z podanej karty płatniczej zaś nie zostanie pobrana kolejna opłata/wynagrodzenie. Użytkownik zainteresowany dalszym korzystaniem ze Strefy Premium, będzie musiał złożyć nowe zamówienie tej usługi.

5.11. Jeśli wynika to z powiadomienia od spółki z grupy PTWP, Użytkownik w wyznaczonym terminie może przedłużyć automatyczne odnawianie subskrypcji za opłatą/wynagrodzeniem w nowej wysokości. W razie przesłania takiego potwierdzenia przez Użytkownika w odpowiedzi na powiadomienie od spółki z grupy PTWP, od kolejnego okresu rozliczeniowego, z podanej karty płatniczej pobierana będzie opłata/wynagrodzenie w zmienionej wysokości. Jeśli Użytkownik nie prześle w terminie takiego potwierdzenia, jego dostęp do Strefy Premium wygaśnie (jak w pkt. 5.10. powyżej).

5.12. Niektóre warianty Strefy Premium polegają m.in. na zapewnieniu funkcjonalności publikowania komentarzy do materiałów prasowych – w przypadku, gdy dany serwis internetowy PTWP dopuszcza komentowanie jw. tylko przez Użytkowników korzystających ze Strefy Premium).

5.13. Zakazane jest publikowanie w serwisach PTWP komentarzy naruszających przepisy prawa, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego oraz tzw. netykietę, tj. zasady dobrego zachowania w Internecie. W szczególności komentarze publikowane przez Użytkownika nie mogą zawierać treści uznawanych za wulgarne, obsceniczne, czy nienawistne, nie mogą być wykorzystywane do zniesławienia osoby lub grupy osób oraz nie mogą reklamować innych podmiotów i serwisów internetowych bez wiedzy i pisemnej zgody PTWP.

5.14. PTWP zastrzega sobie możliwość usuwania komentarzy do materiałów prasowych na serwisach PTWP opublikowanych przez Użytkowników Strefy Premium, które naruszają niniejszy regulamin. </>

5.15. W przypadku wykrycia przez PTWP komentarza naruszającego regulamin jw., zostanie on usunięty, Użytkownikowi Strefy Premium zaś zostanie czasowo zablokowana możliwość publikowania komentarzy w serwisie PTWP. W przypadku wielokrotnych naruszeń regulaminu – PTWP może podjąć decyzję o zablokowaniu Użytkownikowi możliwości publikowania komentarzy w serwisach PTWP na stale. O usunięciu komentarzy i zablokowaniu możliwości publikowania komentarzy ze wskazaniem serwisu oraz okresu, na który nastąpi blokada, Użytkownik zostanie zawiadomiony na adres e-mail przypisany do jego Konta.

 

6. Konferencje

6.1. Na Produkt typu Konferencja składa się świadczenie PTWP w postaci rezerwacji miejsca/pakietu uczestnictwa (np. Standard, Premium, VIP) realizowane od dnia zamówienia Produktu do dnia konferencji oraz uczestnictwo w konferencji. Z tego względu w przypadku nabycia takiego Produktu, przyjmuje się, że ta usługa zrealizowana jest w momencie przyjęcia oferty Użytkownika (informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji). Od tego momentu PTWP nie może oferować danego miejsca lub pakietu innej osobie tj. wycofać się z rezerwacji Użytkownika na rzecz innej osoby. Nie dotyczy to przypadków, gdy PTWP upoważniona będzie do wypowiedzenia umowy z danym Użytkownikiem np. w przypadku braku zapłaty opłaty/wynagrodzenia w terminie.  

6.2. Zgłoszenie chęci zamówienia Produktu typu Konferencja wymaga posiadania Konta lub zarejestrowania Konta w Systemie Rejestracyjnymi Konferencji, zgodnie z warunkami danej Konferencji.

6.3. W przypadku, gdy Użytkownik:

a. wybiera którykolwiek pakiet uczestnictwa online w Konferencji lub

b. wybiera płatną alternatywę uczestnictwa stacjonarnego w Konferencji zamiast uczestnictwa uzależnionego od wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych

za pośrednictwem domeny https://konferencje.ptwp.pl zakłada uproszczone Konto w Systemie Rejestracyjnym Konferencji. Warunki rejestracji Konta Użytkownika opisane w pkt. 3.1.-3.9. niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do Konta w Systemie Rejestracyjnym Konferencji, z tym zastrzeżeniem, że Konto w Systemie Rejestracyjnym Konferencji tworzone jest wyłącznie na czas Konferencji, której dotyczy zamówienie i służy tylko świadczeniu usług związanych z tą Konferencją i nie uprawnia do nabywania innych usług w Sklepie PTWP.

6.4. W zależności od dostępnych w toku rejestracji na daną Konferencję opcji, uczestnictwo w Konferencji może być bezpłatne lub płatne, w Sklepie PTWP można nabyć specjalne pakiety/statusy uczestnictwa (np. Premium, VIP, Online+, Standard+, Premium+). O możliwości udziału i/lub możliwości nabycia specjalnych pakietów Użytkownik będzie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez niego w ramach zakładania Konta. W przypadku skierowania do Użytkownika informacji o możliwości nabycia specjalnego pakietu, link do zamówienia zostanie wysłany również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.5. PTWP zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, szczególności w przypadku braku możliwości założenia Konta lub wyczerpaniu miejsc, pakietów lub statusów przewidzianych dla danej Konferencji.

6.6. PTWP zastrzega możliwość ustalenia dodatkowych warunków dotyczących rejestracji na Konferencję.

6.7. Rezygnacja z Produktu możliwa jest wyłącznie w wyjątkowych i losowych przypadkach, z zastrzeżeniem, że w takich przypadkach nie przysługuje Użytkownikowi zwrot wynagrodzenia/opłat poniesionych za Produkt, chyba że PTWP nie poniósł jeszcze żadnych kosztów związanych z organizacją danej Konferencji. Użytkownik może przenieść jednak za zgodą PTWP prawa i obowiązki wynikające z nabycia takiego Produktu na inną osobę. W takim przypadku wniesione opłaty/wynagrodzenia zostaną zwrócone z chwilą ich zapłaty przez ww. inną osobę. 

6.8. Szczegółowe warunki nabycia praw do uczestnictwa oraz uczestnictwa w Konferencji określa Regulamin Eventu. W przypadku rozbieżności z niniejszym regulaminem pierwszeństwo mają warunki Regulaminu Eventu.

 

7. Rankingi/Raporty

7.1. Użytkownik za pośrednictwem Sklepu PTWP może zamówić rankingi i raporty branżowe w formie cyfrowej. Treści cyfrowe są dostarczane po potwierdzeniu zapłaty, poprzez udostępnienie linku do pobrania zakupionego Produktu w formacie pdf. 

7.2. Użytkownik może korzystać z tych Produktów wyłącznie na własne potrzeby. Nie może jednak dokonywać ich opracowań, wykorzystywać ich do tworzenia konkurencyjnych baz danych lub zbywać na rzecz innych podmiotów bez zgody PTWP.  

 

8. Prenumerata

8.1. Użytkownik za pośrednictwem Sklepu PTWP może zamówić otrzymywanie pod wskazany adres korespondencyjny prenumeraty wybranego tytułu prasowego. 

8.2. Dostawa jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli z opisu Produktu wynika możliwość wysyłki zagranicznej należy przez to rozumieć możliwość dostawy na terytorium Unii Europejskiej.

8.3. Szczegółowe zasady prenumeraty znajdują się na dedykowanej podstronie Sklepu PTWP. 

 

9. Licencje

Zasady nabywania i warunki licencji zostały określone na dedykowanej podstronie Sklepu PTWP.

 

10. Newslettery/Alerty

10.1. Aby skorzystać z Produktu typu Newslettery/Alerty, Użytkownik wybiera interesujący go Produkt i rejestruje się w Sklepie PTWP, loguje się, jeżeli już posiada Konto i przesyła zamówienie. W przypadku bezpłatnych Newsletterów/Alertów PTWP zastrzega możliwość

10.2. Po otrzymaniu zamówienia newslettera PTWP przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail stosowną informację wraz z linkiem służącym potwierdzeniu woli zasubskrybowania newslettera. Kliknięcie w link jest wymagane dla rozpoczęcia świadczenia usługi. W przypadku Produktów nieodpłatnych PTWP może wymagać dodatkowo udzielenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przesyłanie wraz z Produktem informacji handlowych. Do czasu kliknięcia Produkt nie będzie dostarczany.

10.3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Produktu poprzez kliknięcie w link do anulowania subskrypcji, zamieszczany w każdej wiadomości przesyłanej przez PTWP. W przypadku Newsletterów/Alertów odpłatnych, opłata/wynagrodzenie za Produkt należne jest jednak za cały zamówiony okres niezależnie od zakresu i czasu w jakim Użytkownik będzie z niego korzystał.

 

11. Zmiana warunków świadczenia Produktów, odpowiedzialność i reklamacje

11.1. PTWP zastrzega sobie prawo do zmiany warunków dostarczania Produktów, w tym ich czasowego zawieszenia, odwołana, skrócenia, zmiany terminu lub harmonogramu/agendy Konferencji w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej dostarczenie danego Produktu lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub danych osobowych Użytkowników. W powyższych przypadkach PTWP nie odpowiada za szkody wynikające z ww. zmian, w tym za utracone korzyści lub koszty związane z transportem lub rezerwacjami hotelowymi. PTWP nie jest też zobowiązany w takim przypadku do zwrotu wniesionych już opłat/wynagrodzeń za Produkty, w tym w zakresie w jakim pokrywają poniesione już koszty PTWP.

11.2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, PTWP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w rezultacie korzystania z Produktów i Sklepu PTWP, a także za szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków Regulaminu. W każdym przypadku odpowiedzialność PTWP wobec Użytkownika nie może przekroczyć równowartości opłat/wynagrodzenia zapłaconych przez niego za dany Produkt. Nie dotyczy to szkód wyrządzonych przez PTWP z winy umyślnej, za które PTWP odpowiada w pełnej wysokości. 

11.3. PTWP zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu ogłaszane będę w formie w jakich został on udostępniony pierwotnie uczestnikom, w miarę możliwości z 2 - tygodniowym wyprzedzeniem.

11.4. Reklamacje dotyczące braku dostarczenia lub wad Produktów można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kontakt@ptwp.pl lub za pośrednictwem poczty, w formie listu poleconego wysłanego na adres: PTWP-ONLINE Sp. z o.o., Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail Użytkownika oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

11.5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajduje się w Polityce Prywatności. Użytkownik informowany jest o warunkach przetwarzania jego danych osobowych także w ramach procedury zakładania Konta i rejestracji.

PLIKI DO POBRANIA

pdf fileRegulamin nabycia produktów