ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Zasady bezpieczeństwa dotyczące przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 dla wydarzeń organizowanych przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
Wersja uwzględniająca stan prawny na dzień 19.07.2022 r. oraz adekwatne zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego z okresu stanu epidemii.
Zasady mogą ulec zmianie stosowanie do zmiany przepisów i wydania wytycznych przez GIS.
Zmiany będą ogłaszane w formie zwyczajowo przyjętej: elektronicznie na stronie internetowej wydarzenia lub w formie ogłoszeń.
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. zastrzega sobie możliwość zaostrzenia/poluzowania zasad bezpieczeństwa w zależności od sytuacji.
 
1. Wytyczne dotyczące uczestników wydarzeń
1.1. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów COVID-19, jak duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe bezpośredno przed wydarzeniem, nie powinien on przychodzić na miejsce organizacji wydarzenia, powinien pozostać w domu i skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub skorzystać z porady u swojego lekarza POZ.

1.2. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest 

a. złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną – jeśli zostanie wprowadzona taka procedura;
b. dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren wydarzenia;
c. zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania – jak najszybciej wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk;
d. przemieszczanie się tylko w strefie oznaczonej dla uczestników wydarzenia, jeśli takie wyłączne strefy zostaną wyznaczone;
e. ograniczenie czasu przebywania na terenie recepcji – w miarę możliwości zalecana rejestracja i kontakt z obsługą wydarzenia w formie online;
f. zastosowanie się do środków bezpieczeństw stosowanych w obiekcie, instrukcji i poleceń obsługi w zakresie przestrzegania ww. środków; 
g. umożliwienie wykonania pomiaru temperatury ciała za pomocą bezdotykowego termometru lub kamer termowizyjnych przy wejściu na wydarzenie – jeśli zostanie wprowadzona taka procedura. 

1.3. Procedura wejścia i wyjścia publiczności
a. zastosowanie się do podziału publiczności na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych – jeżeli organizator przewidział taką procedurę;
b. preferowane używanie biletów elektronicznych w telefonach;
c. sprawne przemieszczanie się przy wejściu/wyjściu, w miarę możliwości przepuszczanie najpierw osób starszych.

 1.4. Jeśli u uczestnika wystąpią wyraźne oznaki choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu – zostanie on czasowo odizolowany w dedykowanym pomieszczeniu, a organizator wydarzenia powiadomi dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłosi incydent do kierownictwa obiektu, w którym realizowane jest wydarzenie, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała ta osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Odizolowany uczestnik zaś powinien oczekiwać na transport sanitarny w wyznaczonym pomieszczeniu. 

2. Wytyczne dotyczące personelu i organizacji terenu wydarzenia

2.1. Pracownicy i podwykonawcy obsługujący wydarzenie

a. pracownik mający symptomy zakażenia SARS-CoV-2 nie powinien korzystać z miejsc publicznych, w tym przychodzić do pracy, a w przypadku potwierdzenia u pracownika zakażenia niezwłocznie poinformować o tym pracodawcę;
b. przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu, pracownik zobowiązany jest do umycia rąk wodą z mydłem lub do dezynfekcji rąk dostępnymi w obiekcie płynami do dezynfekcji; na recepcjach przy wejściach do obiektów dostępne są płyny do dezynfekcji;
c. pracownik powinien  często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i/lub dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);
d. pracownik podczas kaszlu i kichania powinien zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;
e. pracownik zobowiązany jest do podpisania się na swojej liście obecności zaraz po przyjściu do pracy w celu kontroli informacji, kto w danym dniu przebywał na obiekcie, na wypadek zakażeń;
f. pracownik zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lubwww.gov.pl/web/koronawirus/, jeśli zostaną wydane.
Powyższe zasady przewidziane dla pracowników obsługujących wydarzenie, obowiązują także podwykonawców obsługujących wydarzenie.

2.2. Przygotowanie obiektu do wydarzenia

a. dezynfekcja/wietrzenie powierzchni przed wejściem uczestników wydarzenia;
b. preparaty do dezynfekcji rąk umieszczone przy wejściach do obiektów, w toaletach, przy kasach, windach, w recepcji oraz w strefie gastronomicznej;
c. przestrzeganie zasad w zakresie częstej wymiany powietrza w obiekcie;
d. szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych podczas wydarzeń;
e. wprowadzenie odpowiednich procedur dla serwisu sprzątającego zamówionego przez klienta w zakresie zwiększonej częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji: - toalety, uchwytów, poręczy, klamek, przycisków, wind, schodów ruchomych, blatów, oparć krzeseł etc.;
f. wywieszenie przed wejściem na teren wydarzenia oraz w toaletach instrukcji dotyczącej: mycia rąk, dezynfekcji rąk.

3. Wytyczne dotyczące usługi cateringowej

3.1. Catering (przerwy kawowe, lunche, kolacje, bankiety)

a. w przypadku konieczności dostawy sprzętu i/lub żywności odbywają się one autami poddanymi wietrzeniu i/lub dezynfekcji i/lub ozonowaniu;
b. sprzęt i zastawa są na bieżąco dezynfekowane;
c. dostępne dla gości i obsługi w strefach cateringowych środki dezynfekujące;
d. dezynfekcja lad i czytników płatniczych, regularna dezynfekcja stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi. Zaleca się dezynfekcję PIN-padów, skanerów;
e. systematyczna dezynfekcja rąk; 
f. rekomendowana dezynfekcja powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi);
g. operator cateringowy zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, jeśli zostaną wydane.

3.2. Tymczasowe punkty sprzedaży

a. biodegradowalne kubki do napojów/piwa;
b. rekomendowana płatność bezgotówkowa;
c. dezynfekcja lad i czytników płatniczych, regularna dezynfekcja stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi: zaleca się dezynfekcję PIN-padów, skanerów;
d. systematyczna dezynfekcja rąk;
e. rekomendowana dezynfekcja powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi);
f. operator cateringowy zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, jeśli zostaną wydane.

4. Wytyczne dotyczące organizacji wydarzeń
 Konferencje/ kongresy

a. imprezy takie jak konferencje, kongresy, targi  są dopuszczalne pod warunkiem, dostosowania liczby uczestników do obowiązujących przepisów, jeśli przepisy przewidują takie wymogi;
b. komunikacja do uczestników przed wydarzeniem i w trakcie, w zakresie nowych zasad bezpieczeństwa w związku z wymogami dotyczącymi ochrony przed SARS-CoV-2 poprzez m.in.: media społecznościowe, bileterie, strony www, regulamin wydarzenia, plakaty, tablice, radiowęzeł etc.;
c. zwiększenie do maksimum liczby spraw organizacyjnych z podnajemcami, uczestnikami, wystawcami załatwianych online, przez platformy, systemy rezerwacji; 
d. przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku pojawienia się objawów chorobowych;  
e. umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych;
f. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do maksymalnej liczby osób mogącej przebywać na wybranej przestrzeni, jeżeli takowe są wprowadzone:
g. zapewnienie odpowiedniej dezynfekcji wniesionych do obiektu, na czas realizacji wydarzenia, własnych akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego w tym m.in.:
   i. dezynfekcja mikrofonu i prezentera w przerwie między wystąpieniami;
   ii. dezynfekcja kabiny symultanicznej – po każdym 4godzinnym bloku;
   iii. dezynfekcja zestawów do tłumaczenia symultanicznego – po każdym dniu;
   iv. dezynfekcja mównicy w przerwie między wystąpieniami;

h. lada szatni regularnie dezynfekowana;
i. płatność bezgotówkowa;
j. przygotowanie przestrzeni w tym aranżacja zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi zachowania odległości;
k. stosowanie aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, szczególnie dotyczy to zasad bezpieczeństwa uczestników/pracowników/dostawców wydarzenia/spotkania opublikowanych na stronach serwisu gov.pl, jeśli zostaną wydane;
l. prowadzenie listy kontaktowej przebywających w obiekcie osób podczas jego wydarzenia (dot. również montaży i demontaży) w celu ewentualnego kontaktu w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem podczas wydarzenia;
m. powołanie koordynatora do spraw zdrowotnych lub delegowanie konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur;
n. jeśli obowiązują ograniczenia co do ilości uczestników - stosowanie systemu liczenia osób, co umożliwi weryfikację liczby osób przebywających na terenie targów oraz pozwoli na blokadę wejścia, w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób;
o. w trakcie montażu i demontażu zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących dla firm zabudowujących i dostawców zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego – opracowanie instrukcji bezpieczeństwa epidemicznego dla obiektu w trakcie przygotowań i przebiegu wydarzeń, jeśli zostaną wydane. 

PLIKI DO POBRANIA

Zasady Bezpieczeństwa