ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Zasady bezpieczeństwa dotyczące przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 dla wydarzeń organizowanych przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
Wersja uwzględniająca stan prawny i zalecenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na dzień 19.08.2021 r.
Zasady mają zastosowanie w części dotyczącej działalności aktualnie dopuszczalnej przez przepisy prawa i mogą ulec zmianie stosownie do zmiany przepisów i zmiany wytycznych GIS.
Zmiany będą ogłaszane w formie zwyczajowo przyjętej: elektronicznie na stronie internetowej wydarzenia lub w formie ogłoszeń.
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. zastrzega sobie możliwość zaostrzenia/poluzowania zasad bezpieczeństwa w zależności od sytuacji.
 
1. Wytyczne dotyczące uczestników wydarzeń
1.1. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów COVID-19, jak duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe lub bezpośredniego kontaktu uczestnika z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 w ciągu 10 dni przed wydarzeniem, nie powinien on przychodzić na miejsce organizacji wydarzenia, powinien pozostać w domu i skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub skorzystać z teleporady u swojego lekarza POZ.

1.2. Ze względu na ochronę przed COVID-19 zaleca się, aby w wydarzeniach nie brały udziału osoby powyżej 70 roku życia i posiadające choroby przewlekłe.

1.3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest 

a. spełnienie jednego z trzech niżej wymienionych warunków:

    i. zaszczepienie przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, tj.    przyjęcie wymaganej dla danego preparatu liczby dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed wydarzeniem oraz okazanie przy wejściu na wydarzenie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (Unijny Certyfikat Covid) w postaci elektronicznej lub papierowej;   
    ii. posiadanie statusu ozdrowieńca, po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich max. 6 miesięcy oraz okazanie przy wejściu stosownego potwierdzenia tego statusu, np. Unijny Certyfikat Covid;
    iii. posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 wykonanego max. 48 h przed godziną rozpoczęcia wydarzenia; 

b. złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
c. obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren wydarzenia;
d. obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie obiektu lub na terenie wydarzenia, a także w kolejce oczekując na wejście na teren obiektu/wydarzenia;
e. samodzielne wyposażenie się uczestnika w materiały ochrony osobistej typu maseczka, rękawiczki jednorazowe;
f. zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania – jak najszybciej wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk;
g. przemieszczanie się tylko w strefie oznaczonej dla uczestników wydarzenia;
h. ustawianie się we wszelkich kolejkach (np. do wejścia, wyjścia, toalet, szatni, recepcji, punktów gastronomicznych) z zachowaniem dystansu 1,5 metra;
i. ograniczenie czasu przebywania na terenie recepcji – w miarę możliwości zalecana rejestracja i kontakt z obsługą wydarzenia w formie online;
j. zastosowanie się do środków bezpieczeństw stosowanych w obiekcie, instrukcji i poleceń obsługi w zakresie przestrzegania ww. środków oraz w razie ewentualnej konieczności izolacji, o której mowa w pkt. 1.5 poniżej; 
k. umożliwienie wykonania pomiaru temperatury ciała za pomocą bezdotykowego termometru lub kamer termowizyjnych przy wejściu na wydarzenie – jeśli zostanie wprowadzona taka procedura.

1.4. Procedura wejścia i wyjścia publiczności

a. ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 1,5 metra;
b. zastosowanie się do podziału publiczności na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych – jeżeli organizator przewidział taką procedurę;
c. preferowane używanie biletów elektronicznych w telefonach;
d. sprawne przemieszczanie się przy wejściu/wyjściu, w miarę możliwości przepuszczanie najpierw osób starszych.
1.5. Jeśli u uczestnika wystąpią wyraźne oznaki choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu – zostanie on czasowo odizolowany w dedykowanym pomieszczeniu, a organizator wydarzenia powiadomi dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłosi incydent do kierownictwa obiektu w którym realizowane jest wydarzenie, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała ta osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
Odizolowany uczestnik zaś powinien oczekiwać na transport sanitarny w wyznaczonym pomieszczeniu.
1.6. Złożenie przez uczestnika dobrowolnego oświadczenia o byciu osobą zaszczepioną przeciwko COVID-19 przy wejściu na wydarzenie lub wcześniej, drogą online umożliwia wstęp na wydarzenie bez podlegania limitom wynikającym z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa.
1.7. Organizator może wymagać od uczestnika, który złoży ww. oświadczenie, okazania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (Unijny Certyfikat Covid) – na wydruku lub w formie elektronicznej na telefonie lub innym urządzeniu umożliwiajacym odczyt. Osoba zaszczepiona wymaganą liczbą dawek szczepionki może pobrać Unijny Certyfikat Covid na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mObywatel. O wydruk Unijnego Certyfikatu Covid można również poprosić punkt szczepień, lekarza lub pielęgniarkę POZ.


2. Wytyczne dotyczące personelu i organizacji terenu wydarzenia

2.1. Pracownicy i podwykonawcy obsługujący wydarzenie

a. pracownik mający symptomy zakażenia SARS-CoV-2 nie powinien korzystać z miejsc publicznych, w tym przychodzić do pracy, a w przypadku potwierdzenia u pracownika zakażenia niezwłocznie poinformować o tym pracodawcę;
b. pracownik powinien unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość;
c. przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu, pracownik zobowiązany jest do umycia rąk wodą z mydłem lub do dezynfekcji rąk dostępnymi w obiekcie płynami do dezynfekcji; na recepcjach przy wejściach do obiektów dostępne są płyny do dezynfekcji;
d. pracownik zobowiązany jest zasłaniać nos i usta maseczką podczas wykonywania obowiązków z klientami i interesariuszami; jeżeli pracownik zapomni maski – dostępne są w ww. recepcjach;
e. pracownik zobowiązany jest zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 1,5 metra);
f. pracownik powinien regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i/lub dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);
g. pracownik podczas kaszlu i kichania powinien zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;
h. pracownik powinien starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; pracownik powinien dezynfekować telefon, klawiaturę i myszkę – za pomocą środków dostępnych w aneksach kuchennych – przynajmniej raz w ciągu dnia roboczego; środki do dezynfekcji, umieszczone w aneksach kuchennych, przeznaczone są do użytku przez wszystkich pracowników; zabrania się ich zabierania i zostawiania na swoich biurkach;
i. pracownik zobowiązany jest do podpisania się na swojej liście obecności zaraz po przyjściu do pracy w celu kontroli informacji, kto w danym dniu przebywał na obiekcie, na wypadek zakażeń;
j. pracownik zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lubwww.gov.pl/web/koronawirus/.

Powyższe zasady przewidziane dla pracowników obsługujących wydarzenie, obowiązują także podwykonawców obsługujących wydarzenie.

2.2. Przygotowanie obiektu do wydarzenia

a. dezynfekcja/wietrzenie powierzchni przed wejściem uczestników wydarzenia;
b. preparaty do dezynfekcji rąk umieszczone przy wejściach do obiektów, w toaletach, przy kasach, windach, w recepcji oraz w strefie gastronomicznej;
c. oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej;
d. określenie maksymalnej liczby osób mogących przebywać w windzie (1 osoba, z wyłączeniem rodzin lub maksymalna dopuszczalna liczba osób podzielona przez 3);
e. określenie maksymalnej liczby osób mogących przebywać w toalecie (maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w ogólnodostępnym pomieszczeniu toalety równa się ilości dostępnych kabin / pisuarów);
f. planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu – uwzględniając również pracowników biurowych;
g. przestrzeganie zasad w zakresie częstej wymiany powietrza w obiekcie;
h. szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych podczas wydarzeń;
i. zapewnienie bezdotykowego wejścia na teren wydarzenia;
j. wprowadzenie odpowiednich procedur dla serwisu sprzątającego zamówionego przez klienta w zakresie zwiększonej częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji:
- co 1 godzinę toalety, uchwyty, poręczę, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc.;
k. wywieszenie przed wejściem na teren wydarzenia oraz w toaletach instrukcji dotyczącej: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki;
l. suszenie rąk w toaletach tylko poprzez bezdotykowe podajniki ręczników papierowych (wyłączenie suszarek);
ł. wyłączenie z użytku depozytów;

3. Wytyczne dotyczące usługi cateringowej

3.1. Catering (przerwy kawowe, lunche, kolacje, bankiety)

a. w przypadku konieczności dostawy sprzętu i/lub żywności odbywają się one autami poddanymi wietrzeniu i/lub dezynfekcji i/lub ozonowaniu;
b. sprzęt i zastawa są na bieżąco dezynfekowane;
c. serwowanie posiłków odbywać się może na kilka sposobów:

   i. dostarczane lub wydawane na wynos zamykane biodegradowalne lunchboxy;
   ii. bezdotykowe stacje kawowe;
   iii. w ogródku gastronomicznym rozumianym jako wyznaczone miejsce do sezonowego użytkowania dla    celów gastronomicznych;
   iv. w lokalu/wydzielonej strefie gastronomicznej pod warunkiem, że: klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje oraz obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką.
d. serwowanie posiłków w ogródku gastronomicznym/lokalu/wydzielonej strefie gastronomicznej jest dopuszczalne, pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika;
e. dostępne dla gości i obsługi w strefach cateringowych środki dezynfekujące;
f. dezynfekcja lad i czytników płatniczych, przeprowadzanie co najmniej raz na godzinę dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi. Zaleca się dezynfekcję PIN-padów, skanerów - każdorazowo po/przed użyciem;
g. systematyczna dezynfekcja rąk;
h. dezynfekcja powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi) minimum co 15 minut;
i. przyprawy, cukier dostępne w opakowaniach jednorazowych;
j. obsługa nosi maski zakrywające usta i nos oraz rękawiczki; 
k. klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa
l. operator cateringowy zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.

3.2. Tymczasowe punkty sprzedaży

a. biodegradowalne kubki do napojów/piwa;
b. zaleca się wyposażenie stanowisk obsługi w przeźroczystą osłonę, np. z pleksi, oddzielającą klienta od pracownika (zgodnie z wytycznymi z GISu);
c. obsługa zobowiązana jest do zakrywania nosa i ust: zalecane jest stosowanie maski, maseczki, albo przyłbicy;
d. rekomendowana płatność bezgotówkowa;
e. dezynfekcja lad i czytników płatniczych, przeprowadzanie co najmniej raz na godzinę dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi: zaleca się dezynfekcję PIN-padów, skanerów - każdorazowo po/przed użyciem;
f. systematyczna dezynfekcja rąk;
g. oznakowanie 1,5 m odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce;
h. dezynfekcja powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi) minimum co 15 minut;
i. przyprawy, cukier dostępne w jednorazówkach;
j. operator cateringowy zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.

4. Wytyczne dotyczące organizacji wydarzeń
 Konferencje/ kongresy

a. imprezy takie jak konferencje, kongresy, targi  są dopuszczalne pod warunkiem,dostosowania liczby uczestników do obowiązujących przepisów; do ww. ograniczeń nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
b. komunikacja do uczestników przed wydarzeniem i w trakcie, w zakresie nowych zasad bezpieczeństwa w związku z wymogami dotyczącymi ochrony przed SARS-CoV-2 poprzez m.in.: media społecznościowe, bileterie, strony www, regulamin wydarzenia, plakaty, tablice, radiowęzeł etc.;
c. zwiększenie do maksimum liczby spraw organizacyjnych z podnajemcami, uczestnikami, wystawcami załatwianych online, przez platformy, systemy rezerwacji;
d. zapewnienie możliwości zakupu maseczek – w wyznaczonym punkcie;
e. przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku pojawienia się objawów chorobowych;
f. umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych;
g. utrzymanie odległości przynajmniej 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
h. obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką) przez każdą osobę przebywającą w obiekcie/na terenie wydarzenia;
i. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do maksymalnej liczby osób mogącej przebywać na wybranej przestrzeni:
j. zapewnienie odpowiedniej dezynfekcji wniesionych do obiektu, na czas realizacji wydarzenia, własnych akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego w tym m.in.:
   i. dezynfekcja mikrofonu i prezentera w przerwie między wystąpieniami;
   ii. dezynfekcja kabiny symultanicznej – po każdym 4godzinnym bloku;
   iii. dezynfekcja zestawów do tłumaczenia symultanicznego – po każdym dniu, w ciągu dnia nie wydaje się tego samego zestawu dwóm różnym osobom;
   iv. dezynfekcja mównicy w przerwie między wystąpieniami;

k. organizowanie szatni / punktu przechowywania bagażu w sposób następujący:

   i. maksymalne możliwe zwiększenie liczby personelu obsługującego szatnię lub zapewnienie możliwości samodzielnego wieszania okryć wierzchnich przez uczestników wydarzenia / spotkania;
   ii. oczekiwanie w kolejce do szatni powinno umożliwiać min. 1,5 m odległość między uczestnikami spotkania / wydarzenia;
   iii. obsługa szatni powinna zostać wyposażona w środki ochrony indywidualnej, w tym maski, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk (należy wskazać środki zgodnie z obowiązującymi przepisami), a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby;
   iv. w miarę możliwości okrycia wierzchnie powinny być wieszane na co drugim wieszaku, a wydawane numery przyporządkowane do okrycia wierzchniego powinny być do użytku jednorazowego;
   v. rekomendowana płatność bezgotówkowa;
l. lada szatni regularnie dezynfekowana nie rzadziej niż co 1 godzinę;
m. płatność bezgotówkowa;
n. przygotowanie przestrzeni w tym aranżacja zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi zachowania odległości (w tym oznaczenie kolejki do toalet odstępami 1,5m);
o. stosowanie aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, szczególnie dotyczy to zasad bezpieczeństwa uczestników/pracowników/dostawców wydarzenia/spotkania opublikowanych na stronach serwisu gov.pl;
p. prowadzenie listy kontaktowej przebywających w obiekcie osób podczas jego wydarzenia (dot. również montaży i demontaży) w celu ewentualnego kontaktu w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem podczas wydarzenia;
q. powołanie koordynatora do spraw zdrowotnych lub delegowanie konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej; uruchomienie alarmowego nr telefonu organizatora, dostępnego w czasie wydarzenia, oznakowanie w widocznych miejscach o tym numerze i zasadach korzystania;
r. usytuowanie publiczności w odległości minimum 1,5 metra od sceny;
s. stosowanie systemu liczenia osób, co umożliwi weryfikację liczby osób przebywających na terenie targów oraz pozwoli na blokadę wejścia, w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób;
t. należy maksymalnie jak to jest tylko możliwe ograniczyć możliwość kontaktu osób wchodzących i wychodzących, ograniczenie możliwości zbierania się uczestników w ciągach komunikacyjnych w sposób uniemożliwiający zachowanie odpowiedniego dystansu; wyjście z terenu spotkania powinno być przygotowane w innym miejscu niż wejście na jego teren i wyraźnie oznaczone z zakazem wychodzenia wejściem;
u. w trakcie montażu i demontażu zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących dla firm zabudowujących i dostawców zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego – opracowanie instrukcji bezpieczeństwa epidemicznego dla obiektu w trakcie przygotowań i przebiegu wydarzeń; przekazanie do zaopiniowania na 14 dni przed wydarzeniem właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej (dotyczy dużych wydarzeń w obiektach zamkniętych);
v. oczekiwanie w kolejce do wejścia na teren spotkania powinno umożliwiać min. 1,5-metrową odległość między uczestnikami wydarzenia / spotkania.

PLIKI DO POBRANIA

Zasady Bezpieczeństwa