POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności Danych Personelu i klauzule informacyjne

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji i zakładania konta jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (PTWP SA) oraz jej spółka zależna PTWP-ONLINE Sp. z o.o. obsługująca system rejestracyjny (PTWP OL).

 2. Zebrane dane osobowe personelu organizacji obsługującej event przetwarzane będą w celu:

  1. rejestracja na event oraz założenie indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać dostęp do danych rejestracyjnych oraz zmianę danych członka personelu,
  2. weryfikacja tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie event, wydruk i wydanie odpowiedniego identyfikatora,
  3. dodatkowa weryfikacja tożsamości podczas wejścia na wydarzenia lub do stref z ograniczonym dostępem (Strefa Premium/Strefa VIP itp.),
  4. umożliwienie sprawdzenia listy i weryfikacji członków personelu organizacji obsługującej event przez organy właściwe dla zapewnienia bezpieczeństwa eventu (np. Policja, CBA, SOP),
  5. prowadzenie statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  6. obsługa reklamacji i zabezpieczenie roszczeń.
 3. Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza rejestracyjnego jest niezbędne do wykonania umowy organizatora z organizacją obsługującą event, a w zakresie nie wynikającym z takiej umowy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów i odbiorców danych.

 4. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym do momentu rozwiązania umowy lub zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie.

 5. Osoba rejestrująca się i zakładająca konto uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania, w szczególności za pośrednictwem systemu rejestracyjnego i swojego konta. Osoba rejestrująca może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.

 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce Prywatności Danych Personelu stosować się będzie odpowiednio ogólna Polityka Prywatności administratorów pod niniejszym linkiem.